ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน

เที่ยวสวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน พักเมืองเซอร์แมต เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟราและ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต ขึ้นรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ อันยิ่งใหญ่ เที่ยวสองเมืองสวยแคว้นอัลซาส กอลมาร์ สตาร์สบูร์ก


ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CH_TG00103
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
125,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ซูริค - เจนีวา - โลซานน์ - มองเทรอซ์ - เซอร์แมต
 • วันที่

  3

  เซอร์แมต - ยอดเขากรอนเนอร์เเกรต - ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น - เบิร์น
 • วันที่

  4

  เบิร์น - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเกน
 • วันที่

  5

  อินเทอลาเกน - ลูเซิร์น - ซุก - กอลมาร์ - สตราสบูร์ก
 • วันที่

  6

  สตราสบูร์ก - รถไฟ TGV - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - ห้างลา ซามาริแตง
 • วันที่

  7

  ถนนชองป์เอลิเซ่ - หอไอเฟล - พระราชวังเเวร์ซายน์
 • วันที่

  8

  ย่านมงมาร์ต - ล่องเรือแม่น้ำแซน - แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  9

  ปารีส - สนามบิน
 • วันที่

  10

  กรุงเทพ

29 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67

ผู้ใหญ่
125,900
เด็กมีเตียง
125,900
เด็กไม่มีเตียง
125,900
พักเดี่ยว
21,900
Group Size
32 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ธ.ค. 66 - 07 ม.ค. 67 125,900 125,900 125,900 21,900 - - 32

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน