ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5วัน 4คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง|เมืองเจียอี้ ร้านชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดเหวิ่นฮว่า เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเถาหยวน ร้านพายสัปปะรด ตลาดกลางคืนจงลี่ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ตึกไทเป 101 ร้านเครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง


ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
TW_CI00035
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
15 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
China Airline
ราคาเริ่มต้น
19,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (CI852 : 11.20-16.00) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-เมืองไถจง-ตลาดไถจง
 • วันที่

  2

  หมู่บ้านสายรุ้ง-เมืองเจียอี้-ร้านชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (รวมนั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)-ตลาดเหวิ่นฮว่า
 • วันที่

  3

  เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเหวินหวู่-เมืองเถาหยวน-ร้านพายสัปปะรด-ตลาดกลางคืนจงลี่
 • วันที่

  4

  ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89)-ร้านเครื่องสาอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่

  5

  สนามบินเถาหยวน-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (CI851 : 07.30-10.20)

15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,900
เด็กมีเตียง
19,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
15 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 19,900 19,900 - 4,500 - - 25
22 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 19,900 19,900 - 4,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน