ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5D3N ช้อปปิ้งเทนจิน,ไหว้พระวัดนันโซอิน,ชมกันดั้มยักษ์,เดินเล่นหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อนรกจิโกกุ,แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเทนจิน,ไหว้พระวัดนันโซอิน,ชมกันดั้มยักษ์,เดินเล่นหมู่บ้านยูฟุอิน,ชมบ่อนรกจิโกกุ,แช่ออนเซ็น


ทัวร์ญี่ปุ่น Fukuoka - Beppu - Nanzoin Free Day 5D3N
รหัสทัวร์
FMSJP_VZ00052
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ค. 66 - 14 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alvietjetair.jpg
ราคาเริ่มต้น
23,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1
 • วันที่

  2

  สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ– จิโกกุ เมกุริ - เมืองเบปปุ  BEPPU STATION HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่

  3

  เมืองโออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคิริน – กันดั้มปาร์ค ห้าง LALAPORT - DUTY FREE –วัดนันโซอิน– ช้อปปิ้งเท็นจิน
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยว 1 ตัวเต็มในเมือง ฟุคุโอกะ
 • วันที่

  5

  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ811 08.55-12.35

17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
23,990 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,990 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,990 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 23,990 - - 8,000 - - 30
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 23,990 - - 8,000 - - 30
01 มิ.ย. 66 - 05 มิ.ย. 66 27,990 - - 8,000 - - 30
07 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 23,990 - - 8,000 - - 30
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 23,990 - - 8,000 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน