ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS LOVER

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS LOVER

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS LOVER ขึ้นชม 2 เขาสุดฮอต...ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นเขา Jungfraujoch และกอร์นเนอร์แกรทชมวิว Matterhorn นั่งกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express เข้าชมปราสาทชิลยอง ดื่มด ่าและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ ชมน้ำาตกไรน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมเมืองมรดกโลกเซ้นต์กัลเลน เที่ยวเมืองริมทะเลสาบเจนีวาที่มองเทรอซ์และเวเว่ย์


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS LOVER
รหัสทัวร์
VTGCH_WY00003
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
22 มี.ค. 66 - 26 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
88,995 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
 • วันที่

  2

  ซูริค-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-รูปปั้นเฟรดดี้ เมอร์คูรี่-เวเว่ย์-ทาซ
 • วันที่

  3

  ทาซ-เซอร์แมท-ยอดเขากอร์นเนอร์แกรท-ชมวิวยอดเขาแมทเธอฮอร์น-อินเทอร์ลาเก้น
 • วันที่

  4

  อินเทอร์ลาเก้น- กรินเดลวาลด์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe-เลาเทรอบุรนเน่น-กรุงเบิร์น-ลูเซิร์น
 • วันที่

  5

  ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเพล-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน์-เซ้นต์กัลเลน-นครซูริค
 • วันที่

  6

  ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ช้อปปิ้งสนามบิน
 • วันที่

  7

  กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ

30 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
88,995 บาท
เด็กมีเตียง
88,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
84,995 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
จอยแลนด์
62,800 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
90,995 บาท
เด็กมีเตียง
90,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
86,995 บาท
พักเดี่ยว
14,500 บาท
จอยแลนด์
62,800 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
30 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 88,995 88,995 84,995 14,500 - 62,800 25
26 พ.ค. 66 - 01 มิ.ย. 66 90,995 90,995 86,995 14,500 - 62,800 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน